umesh says about marathi maharashtra india
Make your own free website on Tripod.com
To read / view this site contents please download umesh.ttf
15 mao 1998

LE FastCounter
head
marazI jaaNaNaa"yaa , samajaNaa"yaa AaiNa ]majaNaa"yaa pa`tyaok vya@taIcao [qao svaagata Aaho.

marazI BaaXaotaIla ivaivaQa Aa&aavalyaa ]palabQa kr}na doNyaacaa ek pa`amaaiNak pa`yatna AamhI krIta Aahaota.
3demail
]maoSa laxmaNa gaavaDo 3,333,12 Aar. esa. saI. 36, caarkaopa, kaMidvalaI(pa), mauMba[- _ 400 067, maharaXT/, Baarta.